สำนักหอสมุด เปิดใช้บริการ EZproxy เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ จากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิต อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุ login และ password (Nontri) ผ่านบริการ EZproxy เพียงครั้งเดียว และไม่ต้องใช้ VPN เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับเมื่ออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2942-8616 ต่อ 123 อีเมล lib_services@ku.ac.th
**ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ EZproxy** คลิกที่นี่!!!

เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
Login by using Nontri Account

Nontri Account:

Password:

Kasetsart University Library offers new service, “EZproxy", so as to facilitate the use of the KU Library’s subscribed online databases,from outside Kasetsart University Network.
Kasetsart University students, faculty, staff indicate login and password (Nontri) only once when using the EZproxy Service and do not need to use VPN for using the KU Library’s subscribed databases from outside the Kasetsart University Network. For more information, please contact Tel. 0-2942-8616 ext. 123, e-mail: lib_services@ku.ac.th

** We would appreciate if you can fill out the satisfaction survey form ** Click here!!!